Andelsboligforeningen Milebuen og Persondataloven

Milebuen er, som alle andre, omfattet af Persondataloven, der bl.a. lægger en række begrænsninger på hvad vi må offentliggøre på vores hjemmeside.

Begrænsningerne vedrører dels billeder, hvor en eller flere personer er genkendelige, samt tekst hvor personoplysninger eller oplysninger, der kan referer tilbage til personer fremgår. Derudover er der forskel på hvad vi må bringe på åbne sider i forhold til sider, der er beskyttet med kodeord.

Da hjemmesiden pt. ikke er forsynet med kodeord, er det de mere strikse regler for åbne hjemmesider, vi er omfattet af.

Personoplysninger

Datatilsynets vejledning om Foreningers behandling af personoplysninger omhandler alene medlemslister, der ikke uden udtrykkelig samtykke fra den enkelte må offentliggøres på åbne sider.

Vi har telefonisk forespurgt Datatilsynet om vores behandling af personrelaterede oplysninger således som de f.eks. fremgår af referater, dvs. typisk på formen Nr. X eller Børge (Y), hvor X og Y er bolignummeret.

Datatilsynet henviser til, at dette altid vil være en konkret vurdering i forhold til Persondatalovens § 6 stk 1 nr. 7. Vi vurderer at vi holder os inden for den nævnte paragraf.

Hvis du/I ikke ønsker referencer til dig/jer i form af fornavn og eller dit/jeres bolignummer offentliggjort på internettet, generelt eller i en specifik sag, bedes henvendelse rettet til bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter sikre at fornavn erstattes af NN[lbnr], hvor lbnr er et 2-cifret løbenummer, der bliver tildelt forløbende og skiftes fra møde til møde, og bolignummer af et bogstav, der tildeles forløbende startende med A, og skiftes fra møde til møde. De oprindelige oplysninger vil dog stadig fremgå af de trykte referater, der uddeles til bestyrelsen, suppleanterne og den interne revisor samt opsættes i fælleshuset og vaskerummet.

Billeder

Datatilsynets vejledning om Offentliggørelse af billeder på internet fastslår at hvis der er tale om harmløse situationsbilleder, må disse offentliggøres uden at der foreligger udtrykkeligt samtykke fra genkendelige personer på billedet. Situationsbilleder er defineret som billeder hvor situationen eller aktiviteten er det egentlige formål med billedet.

Vi vurderer at dette er opfyldt for de billeder vi har lagt på hjemmesiden.

Hvis du/I generelt ikke ønsker at optræde genkendeligt på billeder på foreningens hjemmeside, eller der er billeder, hvor du/I optræder genkendeligt, som du/I ønsker fjernet, bedes henvendelse rettet til bestyrelsen, der vil sikre at der ikke bringes billeder af dig/jer henholdsvis at det givne billede fjernes

Børn eller umyndige personers interesser varetages i denne sammenhæng af forældre henholdsvis værge.

Klage

Foreningens vurderinger i forhold til Persondatalovens § 6 stk. 1 nr. 7 kan altid påklages til Datatilsynet

Denne side er senest opdateret 20. februar 2012, således at links til Datatilsynets hjemmeside peger på de rigtige artikler m.v.